نیلوفرهای آبی

امروز، ١۴ نوامبر، روز تولد کلود مونه، نقاش فرانسوی، است. مونه در سال ١٨۴٠ به‌دنیا آمد. او از آغازگران و بزرگان مکتب امپرسیونیسم یا دریافتگری است، مکتبی که پایه‌گذاری آن را به کامی پیسارو نسبت می‌دهند. البته روشن است که برای مکاتب هنری نمی‌توان آغاز و پایانی متصور شد. امپرسیونیسم، چنان‌که مشخص است، بر دریافت کلی هنرمند استوار است. «نیلوفرهای آبی»، اثر مونه، از نمونه‌های مشهور نقاشی امپرسیونیستی است. البته «نیلوفرهای آبی» عنوانی کلی برای چند تابلوست که همه تصاویری از این گل را نشان می‌دهند. آنچه در تصویر می‌بینید اولین تابلو از این مجموعه است که احتمالا در سال ١٨٩٧ خلق شده است و اینک در موزه هنر لس‌آنجلس نگهداری می‌شود.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس