نسخه پی دی اف

گنجینه

چه فایده‌ای دارد که آدم بخواهد دائم رنج و‌اندوهش را بازنگری‌کند؟ مثل این می‌شود که یک‌سره با یک‌زخم ور‌بروی و نگذاری التیام پیدا کند.

جوجو مویز / پس از تو

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس