شهید سرتیپ سیدعباس بنایی

تولد: ٢١/٩/١٣٢۶ ؛ مشهد مقدس
شهادت: ٢/۵/١٣۶٢ ؛جنوب؛ والفجر٢

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس