شهیدعلی تیموری

تولد: ٣/٢/١٣۴٢، مشهد
شهادت: ٧/۵/١٣۶٧، سومار

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس