توانایی زودرس ها

یک مطالعه حاکی از این است که مهارت‌های زبانی نوزادان زودرس در مقایسه با نوزادان عادی بسیار سریع‌تر توسعه می‌یابد. این نتیجه مشخص می‌کند این جمعیت آسیب‌پذیر از بنیاد قوی‌تری در ارتباط بین زبان و معنا برخوردارند. این مطالعه به درک نقش تجربه اولیه و وضعیت بلوغ نوزادان در فراهم‌آوردن این ارتباط حیاتی بین زبان و شناخت کمک می‌کند.
این تیم تحقیقاتی، سلامت نوزادان زودرس را با نوزادان عادی در یک سن مشخص (سنی است که نوزادان شروع به یادگیری ارتباط بین مفاهیم و زبان می‌کنند) مقایسه کردند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد نوزادان زودرس فرصت این را دارند که بیشتر از نوزادان معمولی درمعرض زبان قرار گیرند و تجربه بیشتری در شنیدن داشته باشند. محققان می‌گویند بهره‌گیری نوزادان از دراختیار‌داشتن زمان اضافه از همان دوران نوزادی تا سن مدرسه مشهود است.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس