شهید مهدی سرابی تبریزی

تولد: ٢/١١/١٣۴٠، مشهد
شهادت: ٢٣/٩/١٣۶٣ ، پیرانشهر

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس