٣۵٢سال پیش در چنین روزی؛ دوفرما، ریاضی‌دان برجسته متولد شد

در چنین روزی پی‌یر دو فرما، ریاضی‌دان برجسته فرانسوی درگذشت. سهم او در پیشرفت شاخه‌های مختلف ریاضی، آن‌قدر زیاد است که او را بزرگ‌ترین ریاضی‌دان قرن‌۱۷ می‌دانند. به نام فرما در نظریه اعداد دو قضیه مشهور؛ قضیه کوچک و قضیه بزرگ وجود دارد که ٣۴٠‌سال بعد از وی اثبات شد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس