غذا با طعم کارآفرینی

دکتر محبی استاد دانشگاه فردوسی در گفتگو با شهرآرا از فرصت‌های کارآفرینی موجود در صنعت غذا می گوید؛

چهارشنبه / ۲۱ تیر ۹۶

غذا با طعم کارآفرینی

خیل عظیمی از کارآفرینان جوان با ارائۀ نوآوری‌های فراوان در صنعت غذا توانسته‌اند به موفقیت‌های فراوانی برسند اما این حوزه در ایران بسیار مهجور است و در حوزۀ کارآفرینی به آن کمتر توجه شده است.