دو دو تا چار تا

این روزها بازار سرشماری حسابی داغ داغ است؛ اما واقعا چنین کاری چه فایده‌ای دارد؟

شنبه / ۱ آبان ۹۵

دو دو تا چار تا

چند هفته‌ای می‌شود که در رسانه‌ها مدام صحبت از سرشماری است؛ هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن.

سایه سنگین قطع یارانه‌ها روی آمارگیری

سرشماری آزمایشی نفوس‌ومسکن در مشهد تمام شد؛

شنبه / ۱۵ اسفند ۹۴

سایه سنگین قطع یارانه‌ها روی آمارگیری

«آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور مربوط به سال۹۰ است و در سال آینده این سرشماری تجدید می‌شود.»