صنعت خودرو در بیم و امید

رئیس سابق ایران‌خودرو خراسان از موانع توسعۀ این صنعت می‌گوید؛

جمعه / ۲۰ مرداد ۹۶

صنعت خودرو در بیم و امید

صنعت خودرو با‌توجه‌به حجم تولیدش سالیانه بیش‌از ۱۱هزارمیلیارد‌تومان به بخش‌های مختلف عمومی به‌عنوان مالیات، بیمه، عوارض و... پرداختی دارد و براین‌اساس در چرخۀ اقتصاد کشور بسیار کارآمد و مؤثر است.

کاهش طلب قطعه‌سازان استان از خودروسازان

مدیرعامل ایران‌خودرو: ۲۰‌هزار نفر به کار بازگشتند؛

شنبه / ۱۷ بهمن ۹۴

کاهش طلب قطعه‌سازان استان از خودروسازان

با حاکم شدن رکود در صنعت کشور و نخریدن خودرو توسط مردم شرکت‌های خودروسازی با کاهش ظرفیت به کار خود ادامه دادند و این روند تا بدانجا پیش رفت که بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز اقدام به کاهش نیروی کار خود کردند.