مسیر ترک‌ ها هموار نیست

مجید اسماعیل‌ زاده

چهارشنبه / ۱۰ تیر ۹۴

مسیر ترک‌ ها هموار نیست

نگاهی به موانع همسایه شمالی برای ورود نظامی به سوریه