ضد تبلیغ آشپزی

مجید نظافت

دوشنبه / ۱۶ اسفند ۹۵

ضد تبلیغ آشپزی

مزیت اقتصادی

مجید نظافت

پنجشنبه / ۲۱ بهمن ۹۵

مزیت اقتصادی

شعراجتماعی،شعراتفاقی

مجید نظافت

سه شنبه / ۱۹ بهمن ۹۵

شعراجتماعی،شعراتفاقی

لزوم بازنگری

مجید نظافت

سه شنبه / ۱۲ بهمن ۹۵

لزوم بازنگری

مغازله با الفاظ

مجید نظافت

چهارشنبه / ۶ بهمن ۹۵

مغازله با الفاظ

تشکر و تقاضا

مجید نظافت

پنجشنبه / ۲۳ دی ۹۵

تشکر و تقاضا

در مسیر قاف

مجید نظافت

سه شنبه / ۱۴ دی ۹۵

در مسیر قاف

دختر

مجید نظافت

سه شنبه / ۱۴ دی ۹۵

دختر

فلسفه یا شعر؟

مجید نظافت

یکشنبه / ۲۱ آذر ۹۵

فلسفه یا شعر؟

کمبود وجه

مجید نظافت

شنبه / ۱۳ آذر ۹۵

کمبود وجه

مردی برای تمام فصول

مجید نظافت

شنبه / ۱۰ مهر ۹۵

مردی برای تمام فصول

عبادت و بندگی

مجید نظافت

سه شنبه / ۲۳ شهریور ۹۵

عبادت و بندگی

امر مقدس ازدواج

مجید نظافت

شنبه / ۲۰ شهریور ۹۵

امر مقدس ازدواج