مرکز پژوهش ها اتاق فکر شوراست

دکتر براتعلی خاکپور

چهارشنبه / ۱۸ شهریور ۹۴

مرکز پژوهش ها اتاق فکر شوراست

تجربه نشان داده که مراکز علمی و پژوهشی با اتکا به تخصص‌ها و مطالعات فراهم آمده در شناخت کارشناسانه مسائل و پاسخ‌گویی به نیازهای نو در تدوین سیاست‌ها و نظارت بر اجرای سیاست‌ها توفیق بیشتری یافته‌اند.

برنامه‌های جامع راهگشای مشکلات شهری نیست

دکتر براتعلی خاکپور

دوشنبه / ۱۱ خرداد ۹۴

برنامه‌های جامع راهگشای مشکلات شهری نیست

پیشرفت و توسعه سریع جوامع شهری، موجب افزایش فزاینده جمعیت شهرنشین شده و با توجه به همگام و همخوان نبودن مدیریت شهری با نرخ این رشد، ساکنان شهرها با مسائل و مشکلات بزرگی از‌جمله: بحران آب،‌ افزایش فقر، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات شهری، معضلات فرهنگی‌اجتماعی، حاشیه‌نشینی و مسکن غیر‌رسمی، مشکلات سامانه‌های حمل‌و‌نقل، نارسایی‌ امکانات اصلی شهری و‌... روبه‌رو شده‌اند