در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / بغض و اشک محسن ترکی، هنگام خداحافظی از دنیای داوری

بغض و اشک محسن ترکی، داور مشهدی فوتبال هنگام خداحافظی از دنیای حرفه ای در فرودگاه مشهد
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی