انبار چوب در منطقه خین عرب مشهد عصر امروز شنبه شانزدهم مرداد دچار حریق گسترده شد. با اعزام بیش از یکصد آتش نشان و حدود 40 خودروی عملیاتی و تانکر آب پشتیبانی آتش در کمترین زمان ممکن حریق مهار و اطفاء شد.


کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی